Wat komt

 Startpagina Vorige

 
   1. FRANCISCAANS GEKLEURDE CD "Sia Laudato"  
   2. DE OPLEIDING VAN JONGE KAPUCIJNEN IN PAKSITAN,  SRI LANKA  EN R.D. CONGO  
   3. GENERAAL KAPITTEL / KAPITULARISSEN OP BEDEVAART  
     4. KLJ BOUWT TE MEERSEL-DREEF
     5. PROJECT 2014: EEN TREKTOCHT IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS
     6. DE ZUSTERS F.M.M. NAAR TAIZE
     7. VREDESROUTE
     8. ZOMERSE TREKTOCHT
     9. REIZEN EN TREKTOCHTEN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS
   10. STAFMEDEWERKER STIJN DEMARE
   11. INITIATIEREEKS OVER FRANCISCUS EN CLARA
   12. H.P. PIOBEDEVAART 5 september t/m 12 september 2014
   13. FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT: groeikansen om meer mens te worden
   14. Antwerpse kapucijnenkerk pleisterplaats voor gelovige jongeren.
   15. NOG TWEE FRANCISCAANSE VORMINGSINITIATIEVEN
   16. CAPPUCCINO
   17. FRANCISCAANSE INSPIRATIEDAG "IN DIALOOG"
   18. TAUTJES
   19. 28ste MATTENKAPITTEL VAN DE OFS - FLO - VLAANDEREN
   20. GENERAAL KEUZEKAPITTEL VAN CIOFS
   21. FLV START EEN NIEUW WERKJAAR
   22. JUBILE DE LA FONDATION DES CAPUCINES et EXPOSITION AU MONASTERE BOURBOURG
   23. UNIEK MEEZINGCONCERT

   

 1. Franciscaans gekleurde CD “Sia Laudato”

Flor Busschaert, woont in het West Vlaamse en Heuvellands dorpje “Westouter”. Daar waar br. Kenny ook pastoor is. Hij is misdienaar en lid van de jongerenwerking. En bovendien is Flor gegrepen door de spiritualiteit van Franciscus. Deze sympathieke jongeman is gezegend met een fantastische en krachtige jongensstem. Wanneer Flor in onze kerk zingt, wordt iedereen
stil of enthousiast. Leg dit alles bij elkaar, ga naar een opnamestudio en je krijgt een prachtige CD. Dit hebben we gedaan. Daarbij kregen we nog hulp van Eva en Elias Franciscaans gekleurde CD “Sia Laudato” Storme van de jongerenzanggroep “TRUST”, die enkele jaren geleden namens België participeerden aan Eurosong for kids. Deze CD is met andere woorden een uniek pareltje geworden. Voor de Franciscaanse zielen onder jullie lezers, is nr. 4 een aanrader ‘Sia Laudato’, het zonnelied van Franciscus gezongen door Flor in het oud-Italiaans.
Let wel! Het oorspronkelijk idee van deze CD is niet commercieel. Anderzijds willen we deze CD aanbieden tegen een t12; die dan dient om de Franciscaanse jongerenwerking van Heuvelland te sponsoren waarin Flor zich ook beweegt. Concreet: Wil je deze CD tot de jouwe maken? Aangeboden voor de sponsorprijs van 12 euro (exclusief verzendingskosten) Mail: Kenny.Brack1@telenet.be

                       

2. DE OPLEIDING VAN JONGE KAPUCIJNEN IN PAKISTAN,  SRI LANKA EN R.D. CONGO

Uit HANDDRUK nr. 3 september 2011, van jg 41

3.  GENERAAL KAPITTEL
 

 Uit Vox Minorum,  Jaargang 66, nr. 1   januari - maart 2012

Brief van br.Mauro, minister generaal

 Ons generaal kapittel te Rome heeft plaats van maandag 13 augustus tot zondag 23 september.
In voorbereiding op dit kapittel willen we jullie regelmatig informatie bezorgen.

 

Aan alle broeders van de orde

 Beste medebroeders

De Heer geve u vrede

 

Nu het 84ste generaal kapittel nadert, is het mijn plicht u er aan te herinneren dat het eerste doel van dit kapittel is, naast het
  kiezen van een minister generaal en een definitorium, de voorstellen tot herziening van onze Constituties te bestuderen, aan te
  vullen en tot een definitieve goedkeuring te komen. Zo zal het werk kunnen voltooid worden dat in gang gezet werd door de motie
  van het 82ste generaal kapittel in het jaar 2000 en dat voortgezet werd op basis van de aanwijzingen die het 83ste generaal kapittel
 (2006) gaf.

De commissie die door het generaal definitorium benoemd werd in de loop van het huidig sexennium (2005-2012) heeft een eerste tekstontwerp gemaakt dat aan de orde bezorgd werd. In een tweede fase heeft de commissie een tweede versie uitgewerkt die rekening hield met de suggesties die door individuele broeders en groepen van broeders gedaan werden. Deze tekst zal op het generaal kapittel gepresenteerd worden.

De commissie heeft haar werk gedaan met zorg, geduld, een bewonderenswaardige nauwgezetheid en met een groot respect voor de huidige Constituties. Het volstaat om een blik te werpen op de inleiding op ieder hoofdstuk en ook op de toelichtingen om zich te realiseren dat iedere nieuwe formulering of redactie van een nieuw nummer of paragraaf overvloedig gedocumenteerd is.

Deze tekst van de commissie moet nauwkeurig op punt gesteld worden. En daarbij mogen we niet vergeten dat de vertalers aan een hoog tempo werken om zo vlug mogelijk de tekst met inleidingen en voetnoten aan de orde te bezorgen. We hopen dat dit tegen Pasen kan gebeuren. Heel die tekst zal, van zodra hij klaar is in de verschillende talen, op de website van de generale curie geplaatst worden en tezelfdertijd met de elektronische post aan alle hogere oversten verstuurd worden.

Het zijn op de eerste plaats de provinciale ministers en vice provinciaals en ook de afgevaardigden van de provincies en custodies die als toekomstige kapitularissen tot taak hebben de hele documentatie over de Constituties nauwkeurig te bestuderen.

Nochtans moet iedere broeder geïnteresseerd zijn aan de studie van deze materie. De Constituties zijn als inspirerende en wetgevende tekst immers de eerste bron van onze vorming. Daarom moet deze teksten voor iedere broeder voorwerp zijn van lezing, overweging en gebed zijn.

Vanuit de persoonlijke en gezamenlijke lezing van de teksten die u zullen toegezonden worden, kunnen vragen, suggesties, observaties oprijzen maar ook voorstellen voor het generaal kapittel. De broeders worden daarom uitgenodigd om dit alles aan hun eigen minister provinciaal of afgevaardigde van hun eigen circumscriptie te bezorgen. Op deze wijze kan heel de orde actief deelnemen aan het generaal kapittel.

Het is evident dat de broeders kapitularissen niet mogen nalaten om zich op het generaal kapittel voor te bereiden door een grondige studie van de documentatie over de Constituties die hen zal toegestuurd worden en die altijd op de website van het generaal kapittel zal beschikbaar zijn.

Beste broeders provinciaal en afgevaardigden, ik nodig u van harte uit om uw taak te behartigen tijdens de bijeenkomsten van de conferenties met een verantwoordelijkheidsgevoel naar de hele orde en naar iedere broeder en iedere fraterniteit. We moeten goed voorbereid op het kapittel toekomen en niet op het laatste moment nog evaluaties en geïmproviseerde voorstellen uit onze mouw schudden. Het zware werk dat ons op het generaal kapittel wacht zal zeker verlicht worden door een nauwgezette voorbereiding gevoed door de dialoog met de andere broeders.

De studie, de bespreking en goedkeuring van de vernieuwde en verrijkte teksten van de Constituties zijn een enige gelegenheid voor de hele orde om ons kapucijns charisma weer dieper te beleven. Wij bereiden ons voor om een tijd van genade en van vernieuwing te beleven in de geest van onze roeping, en om zo op de meest geëigende wijze ons charisma in de kerk en in onze tijd gestalte te geven.

Ik hoop intens dat het generaal kapittel aan de orde een tekst zal schenken die ons daadwerkelijk helpt om een nieuw elan, een nieuwe vitaliteit te hervinden. Zich met inzet goed voorbereiden is een eerste stap naar een positief resultaat.

Aan het einde van deze brief wil ik mijn heel persoonlijke dank uitspreken naar de leden van de Commissie voor de Constituties, en in het bijzonder naar de president, br. Felice Cangelosi, de vicaris generaal van de orde, en naar br. Francesco Polliani, secretaris van de commissie. Tezelfdertijd wil ik in herinnering roepen br. Prudente Nery, een zeer gewaardeerd en onderlegd lid van de commissie die tijdens zijn mandaat op 19 juni 2009 overleden is.

Aan alle broeders en frateniteiten vraag ik om te bidden dat het generaal kapittel een periode mag zijn van een echte verbondenheid, de onmisbare voorwaarde voor een goed resultaat.

 Broederlijk,

br.Mauro, min.gen.

VERKIEZING GENERAAL KAPITTEL

Op maandag 27 augustus 2012 werd Pater Maurus Jöhri verkozen tot "Ministrum generalem".

Generale Minister : Mauro Jöhri

Generale Definitoren

1. Vicaris generaal : Fr. Štefan Kožuh, Ministre provincial PR Slovenica

2. Fr. Mark Schenk,  PR Mediae Americae

3 Fr. Pio Murat, Ministre provincial PR Gallica

4. Fr. Cesar Acuin, Ministre provincial PR Philippina

5.  Fr. Sergio Dal Moro, PR Riograndensis Australis

6. Fr. Raffaele Della Torre, Ministre provincial PR Langobardica

7. Fr. Michael Fernandes, Ministre provincial PR Maharashtra

8. Fr. Hugo Mejía Morales, Secrétaire du Chapitre PR Peruviana

9. Fr. Jean-Bertin Nadonye, Ministre Viceprovincial VG Congensis

 

Info uit: BICI Bollettino di Informazioni Cappucine Internazionali  nr. 256

Sfeerbeelden van het generaal kapittel:

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   

 

 

Op zaterdag 1 september zijn al de kapitularissen op bedevaart geweest naar Assisi.
Hierbij enkele sfeerbeelden
 
     
 
     
 
     
 
     
  4. KLJ bouwt  Meersel-Dreef
Overgenomen uit VOX jg. 66, nr. 4, december 2012

In de hoogstraatse maand van december 2012 lezen wij in verband met Meersel-Dreef:

KLJ bouwt

MEERSEL-DREEF - De KLJ heeft al langer een lokalenprobleem. Hun ledenaantal is op 10 jaar bijna verdubbeld tot een 95-tal leden, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Op zich een positieve tendens: sport en ontspanning is een goeie zaak voor de jongeren, die anders veel, zelfs heel veel uren, achter hun PC, laptop, PSP, enz. zitten, hangen, leu-nen en/ of liggen.

Het is natuurlijk noodzaak om hiervoor over een geschikt lokaal te beschikken.
En daarom was er op zaterdag 10 november een infoavond in de refter van 't Dreefke, waar-voor iedereen een uitnodiging had ontvangen.
Niels Roovers verzorgde de toelichting van dit nieuw KLJ-hoofdstuk.

Het plan

Het oude KLJ lokaal aan het Paterswielplein is verouderd, slecht geïsoleerd, veel te klein, en te kostelijk in onderhoud.
En telkens een beroep moeten doen op lokalen van vrijwilligers is niet houdbaar.
Daarom, na lang wikken en wegen, in overleg met de Paters en met de Jeugddienst en haar Schepen, en met veel voorbereidend werk mag de KLJ een stuk grond en het aanpalend bos ten zuiden van het kloostercomplex voor 20 jaar in opstal verkrijgen. Dit houdt in dat de grond van de Paters Kapucijnen blijft en dat het jeugdlokaal van de KLJ zal zijn. Het is het perceel oostelijk gelegen langsheen de volledige gemeenteparking.
Zelf bouwen is noodzakelijk want de bestaande gebouwen van het klooster verkrijgen alle-maal andere bestemmingen in de toekomst. Bovendien kun je als vereniging ook niet inbre-ken in de eigendomsrechten van een ander.

Het lokaal

Er dienden zich drie mogelijkheden aan:
ofwel een prefabcontainer, wat enerzijds een lelijk uiterlijk heeft en anderzijds was dit ook geen vooruitgang, want de KLJ zit nu al in containers.
ofwel een gebouw uit steen, wat financieel een hele dure zaak ging worden.
ofwel een gebouw uit hout.

Na analyse blijkt de laatste optie, namelijk het gebouw uit hout het meest realistisch te zijn: er is in beperkte mate een architect nodig, het wordt ter plaatse gebouwd in een hele korte tijdspanne, en het verkrijgt het uitzicht van een groot "tuinhuis" met een groengekleurd dak.
De afmetingen zijn 9 x 13 meter, bestaande enerzijds uit een sanitair- en een keukenblok, en anderzijds uit één grote speelruimte, eventueel nog onder te verdelen in compartimen-ten.

Het lokaal wordt omzoomd met een groenscherm, met de bedoeling dat het lokaal beperkt zichtbaar is en vooral niet storend voor de omgeving. 125
De constructieprijs bedraagt 69.122,46 euro en de afwerkingkosten zijn 31.289,72 euro, samen 100.412,18 euro, plus nog extra kosten voor isolatie.

Wie gaat dat betalen ?

De KLJ natuurlijk.

De vraag moet zijn: hoe gaat de KLJ dat betalen? Deels met eigen middelen (€ 7.000,00) en werkingsopbrengsten (€ 5.000,00), deels met een gemeentelijke subsidie van 50.000 euro, deels met een gulle gift van Pater Luk en zijn Paters Kapucijnen, en deels met een renteloze lening.
Deze renteloze lening verdient wat meer uitleg: huis aan huis is een uitnodiging bezorgd om één lot van 75,00 euro af te nemen als renteloze lening aan de KLJ. Er wordt gehoopt om 300 loten aan de man te brengen, ofwel samen € 22.500,00. Eerstdaags mag u de leiding aan uw deur verwachten om één en liefst meerdere loten af te nemen.
Na verloop van tijd (vanaf januari 2015 is de prognose) worden een aantal loten uitbetaald al naar gelang de beschikbare middelen. De aangeduide loten worden willekeurig uitgeko-zen. Als uw lot aan de beurt is, dan ontvangt u een bericht met een suggestie tot terugbeta-ling van het door u verstrekte krediet.
Op dat moment kan u natuurlijk ook nog verzaken aan de terugbetaling, en dat zou pas he-lemaal plezant zijn voor de vereniging.

VZW Dreefse Jeugd In Opbouw

Om dit alles in goede banen te leiden en om de KLJ te beschermen tegen een financieel de-bâcle, werd de V.Z.W. "Dreefse Jeugd In Opbouw" afgekort "DJIO" opgericht.
Deze VZW bestaat voor de duur van het project, en het vergemakkelijkt het bouwverloop.

.Timing

In de winter 2012-2013 zal de bouwplaats in orde worden gebracht met het weghalen van wildgroei en het plaatsen van de fundering.
Later in de lente van 2013 kan de bouw van het lokaal starten, verzorgd door de firma Hahbo uit Wijnegem. Nadien volgt de installatie van het sanitair en het elektriciteitsnet, uitgevoerd door een zelf samengesteld "expertiseteam van Dreveniers". En eind 2013 zouden de wer-ken volledig afgerond kunnen en mogen zijn.

Al bij al een hele klus, die veel steun en inzet van de plaatselijke bevolking kan gebruiken.
De huidige KLJ-leiding hoopt daarmee aan hun opvolgers de sleutels van een mooi jeugdlo-kaal te kunnen overhandigen. Het is aan de volgende generatie van leiding de taak om hier-aan een mooi vervolg te breien om uw en mijn kinderen onbezorgde, leerrijke en vrolijke jeugdmomenten te schenken.

En dat verdient ons aller steun, ook die van u.

 

5. Een trektocht in het spoor van Franciscus, waarop je ook welkom bent met je kids.

 

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 43, nr. 1, maart 2013

6) De zusters F.M.M. naar Taizé

Overgenomen uit HANDDRUK: jaargang 43, nr. 1, maart 2013

7) Vredesroute

 

In het kader van de Vredesweek, nodigt Cimic (Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (waar ik studeer)), u graag uit voor twee boeiende avonden waar ‘vrede, interculturele dialoog en ontmoeting’ centraal staan.  

¬  Op 25 september 2013 om 19 uur licht Anselmus Poneli zijn toekomstmanifest toe voor een samenleving die volgens hem steeds hebzuchtiger en asocialer geworden is. Hoe geraken we uit deze spiraal en verbinden we de eigen toekomst met die van de ander?  

¬  De tweede avond, 26 september 2013 om 19 uur neemt Prof. Dr. Roger Burggraeve het woord over de ethische grondslagen voor een bescheiden intercultureel leven. Dit vormt de voeding voor een uitdagend panelgesprek over inburgering en verschillen: “Is inburgering verschillen weggommen?” Naast deze inleiding en een getuigenis van een nieuwkomer luisteren we naar Patrick Vercruysse, Teamleider - Expert VDAB, Inwerking-Inburgering Antwerpen en Jinnih Beels, Commissaris - Diensthoofd Dienst Diversiteit, Lokale Politie Antwerpen. 

Tot slot van deze avond heffen we ons glas op ‘de ontmoeting in de publieke ruimte’ en genieten we van “het Ballet Langi” die de culturele verscheidenheid met verschillende nationaliteiten samenbrengt en zo één balletgroep vormt.  

Beide avonden gaan door op CIMIC - Campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen. (10 min. Wandelen station Mechelen)

 De Vredesweek, een initiatief van Pax Christi Vlaanderen, is een jaarlijkse campagne in samenwerking van andere vredes- en sociale organisaties die loopt van 21 september de internationale dag van de vrede, tot 2 oktober, internationale dag voor geweldloosheid. 

Via www.cimic.be, www.vredesweek.be, of via de online link

https://www.surveymonkey.com/s/Cimic_Vredesweek kan je je gratis inschrijven. Zo kunnen wij voor de nodige logistieke omkadering zorgen. 

In de hoop jullie in Mechelen te mogen ontmoeten wens ik iedereen alvast een goede vredesweek! 

Luc Vansina

0496 741 716

8.  ZOMERSE TREKTOCHT
 

Zomerse trektochten in het spoor van Franciscus

 Een mooie traditie
De Franciscaanse familie heeft een lange traditie van staptochten in het spoor van Franciscus naar Assisi. Sedert 1976 werden er door minderbroeders vele tochten georganiseerd. Doorheen de jaren hebben al zowat duizend mensen aan één van deze tochten deelgenomen. Het zijn weldadige reizen die mensen in contact brengen met Franciscus van Assisi én terug bij zichzelf.
Deze traditie gaat verder. De tochten worden nu georganiseerd in de schoot van 'TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag'. Want de minderbroeders blijven onverminderd geloven in de kracht van de voettochten. Ook voor mensen uit onze tijd kunnen de staptochten heel inspirerend zijn.
Momenteel zijn er twee initiatieven lopende:

 Een volwassenentocht in 2014
Zomerse trektocht in het spoor van Franciscus van Sacro Speco naar Assisi van 5 t.e.m. 19 juli 2014.
Het gaat om een erg verrijkende, maar fysiek redelijk zware staptocht onder de warme Zuiderse zon, waarbij openstaan voor spiritualiteit en bezinning belangrijk is en waarbij we (heel) sober en eenvoudig leven.
Inschrijvingen starten vanaf 15 december, maar je geeft best op voorhand al je naam door. 

Een gezinsvriendelijke tocht in 2015
Opnieuw een zomerse trektocht, maar nu van Gubbio naar Assisi langs de Via del Pace en dit van 20 tot 30 juli 2015.

Gezinnen willen hun enige gezinsvakantie van de zomer ook gezinsvriendelijk houden en veel tijd samen doorbrengen! 's Ochtends tijdens het stappen van de ouders is er steeds een aangepaste uitwerking van het dagthema dat het kinderanimatieteam verzorgt voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op een aantal welbepaalde plaatsen laten we de kids ook (korte stukjes) meestappen of meerijden/dragen. De ouders worden na de middagsieste met het busje steeds naar de camping terug gebracht. 's Namiddag en 's avonds brengen we gezamenlijk door. Maar ook dan is het kinderanimatieteam paraat. Je kinderen zijn dus steeds in veilige en liefdevolle handen. Ook zij krijgen de vakantie die ze verdienen!

Op die manier bieden we ook mensen met een gezin de kans de weldadige kracht van staptochten te beleven en kennis te maken met de franciscaanse spiritualiteit.
In november 2014 organiseren we een infonamiddag. Geïnteresseerden geven best op voorhand al je naam door. 

Meer informatie over onze tochten?
Bij elke tocht hoort een beschrijvende fiche. Vraag die op!
Contacteer Jan Decoene via jan.decoene ad gmx.net

www.franciscaansleven.be 

 
 
9.  REIZEN EN TREKTOCHTEN IN HET SPOOR VAN FRANCISCUS

Persbericht TAU: Assisi-reizen en trektochten in 2014
 

Reizen en trektochten in het spoor van Franciscus

De franciscaanse familie heeft een lange traditie van reizen en staptochten in het spoor van Franciscus van Assisi. Er zijn vele formules. Doorheen de jaren hebben duizenden mensen aan één van deze reizen en tochten deelgenomen. Het zijn weldadige reizen die je in contact brengen met Franciscus en Clara van Assisi én met jezelf.
Deze traditie gaat verder. De tochten worden nu georganiseerd in de schoot van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, want we blijven onverminderd geloven in de kracht van de voettochten. Ook voor mensen in onze tijd kunnen de staptochten heel inspirerend zijn.

In 2014 worden er vier Assisi-reizen georganiseerd, waarvan twee trektochten: een korte en een lange.

Een korte lentetrektocht
Een 
stapreis van Gubbio naar Assisi (totaal ongeveer 50tal km, bagage wordt vervoerd) langs de 'Via della Pace' van 1 t.e.m. 7 mei, met een groep van zo'n 20 personen. Overnachtingen in hotels en transfers met bus. Een terugblik op de reis van vorige lente is te vinden via deze link.
Inschrijven vòòr 31 december!

Assisi-reis voor mensen met een fysieke beperking of ziekte
Voor mensen van -45 jaar, van 10 t.e.m. 17 mei. Deze reis wordt georganiseerd door 'Blijven Reizen' van Ziekenzorg i.s.m. TAU. Inschrijvingen vanaf half december.

Pelgrimsreis naar Assisi en omgeving
Met een groep van een 25tal personen, van 24 t.e.m. 31 mei. Deze reis wordt georganiseerd door La Verna vzw, een beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid (www.laverna.be), in samenwerking met TAU. Inschrijvingen open.

Een lange zomerse tocht
Zomerse trektocht in het spoor van Franciscus, van Sacro Speco naar Assisi van 5 t.e.m. 19 juli.
Het gaat
om een erg verrijkende, fysiek redelijk zware staptocht onder de warme Zuiderse zon, waarbij openstaan voor spiritualiteit en bezinning belangrijk is en waarbij we (heel) sober en eenvoudig leven.
Inschrijvingen starten vanaf 15 december, interesse doorgeven graag eerder.

De reisfiches van deze reizen met alle informatie is te vinden op www.franciscaansleven.be bij ‘activiteiten’.

 HET ONDERSTAANDE KAN INDIEN GEWENST OOK WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET PERSBERICHT:

Gezinstocht in 2015
Voor 2015 staat er een gezinsvriendelijke zomerse trektocht op het programma, van 20 tot 30 juli, met een kinderprogramma en overnachting op twee campings. Gezinnen die interesse hebben kunnen alvast een kijkje nemen op de website (www.franciscaansleven.be bij ‘activiteiten’) en contact opnemen via e-mail: tau@franciscaansleven.be

Noot voor de pers:
Voor meer informatie of voor het aanvragen van papieren folders kan men contact opnemen met de stafmedewerker van TAU: Tinne Grolus,
tau@franciscaansleven.be of 0479 07 81 40

 

10. STAFMEDEWERKER STIJN DEMARE
 

Stijn Demaré werd gekozen als stafmedewerker Tau.
Samen met Tine Grolus zal hij zich inzetten om de Franciscaanse spiritualiteit vandaag gestalte te geven.

Kessel-lo, 28 oktober ’13

Betreft: vacature stafmedewerker -franciscaanse spiritualiteit vandaag

Geachte,

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, las ik de vacatureomschrijving voor stafmedewerker franciscaanse spiritualiteit vandaag. Vele thema’s uit de franciscaanse spiritualiteit zijn vandaag bijzonder actueel: eco-spiritualiteit, vrede en verzoening, eenvoud en kwetsbaarheid... Het is dan ook volgens mij niet toevallig dat de huidige paus heel bewust voor de naam Franciscus gekozen heeft en een pleidooi houdt voor een nederige kerk die zich eerst en vooral richt tot de armen en de kleinsten.

Zowel intellectueel, professioneel als persoonlijk ben ik de afgelopen jaren met geloof en spiritualiteit bezig geweest. In mijn master (en manama) godsdienstwetenschappen (major ethiek) heb ik topics onderzocht die enigszins aansluiten bij de franciscaanse spiritualiteit (immuniteit en kwetsbaarheid, imitatie en verbondenheid).

Daarnaast bestaat mijn huidige job als directeur van het Leo XIII seminarie o.a. in het begeleiden en omkaderen van studenten vanuit een christelijke inspiratie. Ik ben een van de drijvende krachten achter de studentenviering die we wekelijks op Leo XIII seminarie organiseerden.

Verder heb ik verschillende pastorale artikels geschreven voor Rondom Gezin en was ik co-auteur van het gezinsboek Al de dagen van ons leven (Averbode, 2009). Ten slotte ben ik verschillende jaren staflid geweest van de inleeftochten en pelgrimages van IJD Brugge, inclusief de pelgrimstocht (2010) in de voetstappen van Franciscus van Stroncone naar Assisi. Deze tocht heeft een blijvende indruk op mij nagelaten.

Ik ben alvast een enthousiaste kandidaat voor deze vacature. Ik hoop in een gesprek u te mogen overtuigen dat ik een geschikte kandidaat ben.

Met vriendelijke groeten,

Stijn

Stijn Demaré

stijndemare@gmail.com

0487/906785

 

11. INITIATIEREEKS OVER FRANCISCUS EN CLARA
12. PIO-Bedevaart
13. FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT: groeikansen om meer mens te worden.

Overgenomen uit Handdruk nr.1  van jg. 44, maart 2014

 
 
 
 
 
14. ANTWERPSE KAPUCIJNENKERK, PLEISTERPLAATS VOOR GELOVIGE JONGEREN

Overgenomen uit Handdruk jg. 44, nr. 2, 2014

15. NOG TWEE FRANCISCAANSE VORMINGSINITIATIEVEN
16. CAPPUCCINO

    zie ook verder hieronder

17. FRANCISCAANSE INSPIRATIEDAG "IN DIALOOG"

 

 KORTE VERSIE PERSBERICHT:

 

Franciscaanse inspiratiedag ‘In dialoog’

zaterdag 18 oktober 2014 

Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende heiligen, voor onze dialoog vandaag betekenen?

 Zaterdag 18 oktober is de ideale gelegenheid om kennis te maken met franciscaanse spiritualiteit, je er verder in te verdiepen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom in het voormalige klooster van de Minderbroeders in Vaalbeek (bij Leuven) voor een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, met de natuur, en over armoede, interreligieuze dialoog, geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en sacrale dans. Voor het uitgebreide programma en inschrijvingen, zie de website www.franciscaansleven.be, e-mail: tau@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40

 UITGEBREIDERE VERSIE PERSBERICHT: 

Franciscaanse inspiratiedag ‘In dialoog’

zaterdag 18 oktober 2014 

Hoe zit dat nu juist met ‘eenvoud’ en ‘kwetsbaarheid’? Hoe spreken ze tot elkaar, hoe dialogeren ze? Wat is hun band? Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie… 

“De abdis is verplicht minstens eenmaal per week haar zusters voor het kapittel samen te roepen. En zij zal daar datgene wat besproken moet worden voor het nut en de levenswijze van het klooster, met al haar zusters overleggen, want de Heer openbaart dikwijls aan de jongste wat beter is. Om de eenheid van de onderlinge liefde en vrede te bewaren zullen alle zusters van het klooster die een ambt uitoefenen, met instemming van alle zusters gekozen worden.” (Uit de regel van Clara, hoofdstuk 4) 

Paus Franciscus benadrukt steevast dat in het hart van de christelijke boodschap de arme en kwetsbare mens staat: de eenvoudigen, de zieken, de niet-intellectuelen met een klein netwerk. Wij kunnen hen eenvoudig de hand reiken als we beseffen dat ook wij kwetsbaar zijn. Wanneer in onze wegwerpcultuur ook mensen worden afgeschreven en weggeworpen, dan is het de taak van ieder mens om hierover met elkaar in dialoog te gaan. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende heiligen, voor onze dialoog vandaag betekenen?

Zaterdag 18 oktober is de ideale gelegenheid om kennis te maken met franciscaanse spiritualiteit, je er verder in te verdiepen en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom in het voormalige klooster van de Minderbroeders in Vaalbeek (bij Leuven) voor een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, met de natuur, en over armoede, interreligieuze dialoog, geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en sacrale dans. Voor het uitgebreide programma, folders en inschrijvingen, zie de website www.franciscaansleven.be, e-mail: tau@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40 

OOK DE WORKSHOPS, HET PROGRAMMA, DE AFBEELDING EN HET LOGO KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET PERSBERICHT: 

PROGRAMMA 

09.30 u.        Welkom!

10.30 u.        Samen de dag openen

11.00 u.        Eerste workshopronde

12.30 u.        Getuigenis Youfra

13.00 u.        Middagmaal

14.15 u.        Inleiding door Bea Cantillon

14.45 u.        Tweede workshopronde

16.15 u.        Pauze

16.30 u.        Samen vieren en bezinnen

17.15 u.        Rustig nakaarten

18.00 u.        Wel thuis!

 Tijdens het onthaal en de pauzes kan je met elkaar in dialoog gaan in de ontmoetingsruimtes, aan de boekenstand, of je even in stilte terugtrekken in de kapel.

 jongeren

Iedereen, jong en ouder – vanaf 13 jaar, kan zich inschrijven voor de workshops en inleidingen.

Wie jonger is dan 13 jaar kan meedoen met de kinderworkshop.

 praktisch

Adres: La Foresta, Kloosterweg, Vaalbeek (bij Leuven). Een plannetje is te vinden op www.franciscaansleven.be

Kom je met de trein? Laat het ons weten, er wordt carpool voorzien!

 Er wordt een vrije bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Een halve dag deelnemen is mogelijk. Warm middagmaal verkrijgbaar.

Inschrijven liefst via de website (u ontvangt bevestiging) maar het kan ook via e-mail: TAU@franciscaansleven.be of tel. 0479 07 81 40

Verspreid je graag wat gedrukte folders, dan sturen we ze je graag toe!

 Wie op de hoogte wil blijven van initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit, kan zich aanmelden op de website www.franciscaansleven.be voor de nieuwsbrief die drie à vier keer per jaar verschijnt.

  

WORKSHOPS

 In dialoog met…

Franciscus: Wil je kennismaken met Francis­cus of hoor je zijn verhaal graag nog eens opnieuw? Eerst vertelt minderbroe­der franciscaan Bob Van Laer over Franciscus’ leven en spiritualiteit, daarna verkennen we met elkaar de rijkdom ervan voor ons eigen leven…

Clara: In deze kennismakingsworkshop vertelt Rafaël Theuvenet, lid van de Franciscaanse Beweging in Nederland, over het leven van Clara en haar spiritualiteit. In dialoog hierover met elkaar ontdek je hoe inspirerend zij kan zijn voor jouw leven vandaag…

armoede: Hoe ging Franciscus om met arme mensen en hoe beleeft Walbert Defoort dat in zijn leven als minderbroeder kapucijn? Dat is de insteek voor een workshop in dialoog, over armoede…

kunst: In het atelier van minderbroeder franciscaan Rik Van Schil stelt hij zijn werken over Fran­ciscus tentoon. Samen met zijn medebroeder André Jansen en Geert Beheydt gaan we in dialoog over wat we zien en horen…

de natuur: Minderbroeder franciscaan Mathieu Joris stippelde een mooie route uit in Meerdaalwoud om al wandelend in dialoog te gaan met de omgevende natuur en met elkaar. Laat je zintuigen prikkelen in het kleur- en geurrijke herfstbos…

elkaar: Franciscus staat bekend als vredestichter: vele verhalen gaan daarover. Maar vrede kunnen we alleen bereiken als we fijngevoelig met elkaar omgaan. Dat oefenen we met Mattias Van der Vloet van Pax Christi in de workshop ‘geweldloze communicatie’…

 

Dialoog bij Franciscus: Hoe spoort Franciscus in zijn regel en geschriften aan tot dialoog, en met wie? Minderbroeder André Jansen neemt ons mee op ontdekkingstocht…

Dialoog tussen Franciscus en Clara: De band tussen Franciscus en Clara was heel bijzonder. Beide hebben veel van elkaar geleerd. Zuster Elisabeth Schonken, claris in Sint-Truiden, vertelt over hun dialoog en laat ons in dialoog gaan…

Interreligieuze dialoog: De ontmoeting tussen Franciscus en de sultan was interreligieuze dialoog avant la lettre. Johan Vrints van Kerkwerk Multicultureel Samenleven neemt ons mee naar toen én naar nu…

Sacrale dans: Dansend gaan we in dialoog met elkaar en met de Bron van Leven. Rika Vandevenne leert ons eenvoudige danspassen op muziek die tot gebed en vreugde leidt. Dans mee in de voetsporen van Franciscus en Clara…

Op weg naar Franciscanië: Jos Van Dooren neemt ons mee pelgrimstocht. Reisverhalen en beelden, afgewisseld met stukjes poëzie, doen ons dromen en herinneren. Dat delen we met elkaar…

Face to face: Verlang je op een dag als deze naar een diepgaand gesprek? Ga dan een uurtje op stap met een man of vrouw, religieus of leek, die leeft vanuit franciscaanse spiritualiteit. De willekeurig gevormde duo’s krijgen van Jan Decoene drie dichte enveloppen mee om onderweg te openen en gaan in dialoog over de inhoud…

Kinderworkshop: In deze workshop gaan kinderen tot 12 jaar op een leuke manier aan de slag met Franciscus’ inspiratie. Ook zij gaan in dialoog met de verhalen van Franciscus en verkennen wat ze kunnen betekenen voor hun eigen leven: al spelend, luisterend, zoekend en zingend!

Getuigenis Youfra: De jongeren van Youfra (Young Franciscans) komen getuigen hoe zij vanuit de franciscaanse spiritualiteit in dialoog staan met God, met anderen en met de wereld.

 

NOOT: Voor bijkomende informatie, logo’s, afbeeldingen, foto’s of interviews kunt u via e-mail contact opnemen met tau@franciscaansleven.be of bellen naar 0479 07 81 40

 

 18) TAUTJES
Hieronder vind je een aantal TAU-tjes: initiatieven rond franciscaanse spiritualiteit vandaag.
De TAU-tjes zijn kort geformuleerd, waardoor je snel kan zien of er iets tussen zit dat je aanspreekt.
 

Je ontvangt dit bericht van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, een initiatief van de Vlaamse franciscaanse ordes (of via Tinne Grolus of Stijn Demaré, stafmedewerkers van TAU) maximum vier keer per jaar. Meer info is steeds te vinden op www.franciscaansleven.be

 

Een frisse start


Nu het nieuwe werkjaar in aantocht is, brengen we je graag op de hoogte van waar we met TAU mee bezig zijn.

'Wij allen, christenen, klein maar dapper in de liefde van God, zijn geroepen – zoals de heilige Franciscus van Assisi – om zorg te dragen voor de kwetsbaarheid van de mensen en de wereld waarin we leven.'
Paus Franciscus

 

In deze TAU-tjes...

* Franciscaanse inspiratiedag op zaterdag 18 oktober
*
Terugblikken op voorbije reizen en tochten naar Assisi
*
Assisitochten en -reizen in 2015
* Initiatiereeks
* Franciscaanse wandelingen in Vlaanderen
* Cappuccino-avonden in Brugge
*
Franciscus: mysticus van nabijheid in Abdij Roosenberg, Waasmunster
*
Evangelii Gaudium: hoe franciscaans is paus Franciscus?
* Wat nog meer: blog met nieuwtjes en weetjes en TAU op Facebook

We wensen jou van harte een goed begin van het nieuwe school- en werkjaar!

 

 

Franciscaanse inspiratiedag op 18 oktober

Eenvoud en kwetsbaarheid gebeurt tussen mensen, en tussen mensen en hun omgeving. Het gaat altijd om een woord en wederwoord – en met stilte ertussen en eromheen. Dialoog als inter-actie.

 

Over 'dialoog' gaat de derde franciscaanse inspiratiedag op zatereag 18 oktober. Een dag ‘in’ dialoog. Wat kunnen Franciscus en Clara, deze aansprekende figuren, voor onze dialoog vandaag betekenen? Een dag met workshops in dialoog met Franciscus, met Clara, met elkaar, over armoede, over interreligieuze en geweldloze dialoog, met wandelingen, kunst en dans.

De folder kan je
hier downloaden en op de website vind je eveneens het hele programma. Rechtstreeks inschrijven? Klik hier!

Wie graag meehelpt met hand- en spandiensten, kan zich aanmelden via tau@franciscaansleven.be

 

 

Terugblikken op Assisi...

In 2014 zijn er verschillende reizen en tochten naar Assisi geweest. Deelnemers getuigen hoe ze de reis of tocht waaraan ze deelnamen hebben ervaren. Bij ieder onderdeel vind je ook foto's.

* Te voet van Gubbio naar Assisi in mei 2014: klik hier
* Met Blijven Reizen van Ziekenzorg CM en TAU naar Assisi: klik hier
* Lange staptocht naar Assisi in juli 2014: klik hier


Interesse in een Assisi-tocht of reis? Hieronder en op de website vind je het overzicht voor 2015.

 

 

Naar Assisi in 2015

In 2015 kan je weer met TAU naar Assisi! Een overzicht:

* Zwerven op en rond pelgrimspaden: staptocht voor vrouwen (i.s.m. Femma) van 12 t.e.m. 19 mei 2015
* In de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi (i.s.m. Blijven Reizen, Ziekenzorg CM) van 7 t.e.m. 13 juni 2015 (data onder voorbehoud)
* Gezinsvriendelijke tocht van 20 t.e.m. 30 juli 2015
* Kwetsbaar én krachtig: stappen naar en rond Assisi, in het spoor van Franciscus en Clara van 12 t.e.m. 19 september 2015 (data onder voorbehoud)

Voor reacties van deelnemers op de reizen in 2014: klik
hier.

 

 

Franciscaanse wandelingen

in Vlaanderen

Samen wandelen en gaandeweg de tijd krijgen om nieuwe mensen te ontmoeten, bij te babbelen, stil te vallen, van de natuur te genieten, van de franciscaanse spiritualiteit te proeven... Maandelijks stippelt TAU in samenwerking met vrijwilligers een mooie wandeling uit.

Op 11 november wordt het Franciscaanse Vredespad in Heuvelland gewandeld i.s.m. Het Oneindige. Meer info? Klik
hier.

Allen van harte welkom!

Voor informatie over de wandelingen, klik  en  kijk op de activiteitenkalender van TAU.

 
 
 

Franciscus: mysticus van nabijheid


Twee lezingen in Abdij Roosenberg (Waasmunster) van Franciscuskenner André Jansen, minderbroeder franciscaan, over de mysticus Franciscus. Telkens van 19.30 u. tot 21.30 u. op 7 en 14 oktober. Om 28 oktober begeleidt Luc Maes een leerhuis met teksten van Franciscus.

Voor meer informatie kan je kijken op de website. Wil je de folder downloaden? Klik dan hier.

 

 

Evangelii Gaudium

Hoe franciscaans is paus Franciscus?

We lazen zijn exhortatie De vreugde van het Evangelie door een franciscaanse bril. De open visie van paus Franciscus klinkt in deze kerkelijke rondzendbrief sterk door: een vreugdevolle, aantrekkelijke Kerk waar iedereen welkom is, vooral de armen en de kleinsten.
 

 

 

Wat nog meer...?

bulletOp onze blog (op de website bij 'nieuws') en op onze Facebookpagina vind je telkens de laatste nieuwtjes en weetjes.
bulletDoor hier te klikken kan je een aflevering van Braambos bekijken waarop André Jansen vertelt over Franciscus. Ook Paul Renders, minderbroeder franciscus en aalmoezenier van de schippers, enkele mensen die op voettocht trokken naar Assisi en enkele jongeren van YouFra (Young Franciscans) komen aan het woord: allemaal mensen die hun leven door Franciscus laten inspireren!
In januari ging stafmedewerker Tinne naar Amsterdam om er samen met Theo van Adrichem, minderbroeder franciscaan, en een bevriende imam iets te vertellen over de ontmoeting van Franciscus en de sultan. De interviews werden gemonteerd in deze aflevering
van RKK: Dialoog in de sameleving.
bulletDe evocatie Franciscus spreekt van Roeach vzw toert verder doorheen Vlaanderen! Alle info over data, plaatsen en toegangskaarten is te vinden via www.franciscusspreekt.be Heb je de evocatie gezien en ben je enthousiast? Geef een seintje op de Facebookpagina!
bulletWeet je een plek waar we folders over TAU en folders van activiteiten kunnen leggen? Laat het ons gerust weten! tau@franciscaansleven.be
Vrede en alle goeds!

 

19. 28ste MATTENKAPITTEL VAN DE OFS - FLO - VLAANDEREN

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                    

20. GENERAAL KEUZEKPAITTEL VAN CIOFS

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                  

21. FLV START EEN NIEUW WERKJAAR

Overgenomen uit Handdruk, jg. 44, nr. 3, september 2014                    

22.JUBILE DE LA FONDATION DES CAPUCINES et EXPOSITION AU MONASTERE BOURBOURG
23. UNIEK MEEZINGCONCERT